Oksana Yakovleva – Honda Dragracelist

Oksana Yakovleva

FWD
Honda Civic
B18
Turbo

9,543

 @ 240,16 km/h

2016 /
Nizhny Novgorod (RU)