Dustin Karelse

AWD
Honda Civic
B20
turbo

8,910

 @ 259,17 km/h

2021 /
Clastres (FR)
246795570_1941739639338176_6325955644531206597_n